Użytkownik: niezalogowany  |  Zaloguj 
Regulamin serwisu "Ankiety-Online” (zwanego dalej Serwisem)
Ogłoszony 15 listopada 2006
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) dotyczy zasad korzystania z Serwisu. Serwis jest dostępny dla osób prawnych i fizycznych po wniesieniu odpowiedniej opłaty, (zwanych dalej Użytkownikami).
 2. Właścicielem Serwisu jest INFOPEN Sp. z o. o., (zwana dalej Operatorem).
 3. Serwis dostępny jest na stronie WWW pod adresem http://www.ankiety-online.com.
 4. Serwis przeznaczony jest do tworzenia dowolnych ankiet elektronicznych celem przebadania określonej grupy docelowej. Ankiety mogą być dowolnie zdefiniowane przez Użytkownika, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.
 5. Korzystanie z serwisu jest możliwe po aktywowaniu pełnej funkcjonalności serwisu za podaniem hasła dostępu i jest uzależnione od wniesienia odpowiedniej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem. Opłata nie dotyczy akcji promocyjnych i innych sytuacji każdorazowo określonych przez Operatora w serwisie.
 6. W sytuacjach szczególnych, podczas promocji i okresach testowych jest możliwe korzystanie z serwisu w zakresie ograniczonym bezpłatnie. Dokładny zakres usług oferowany w opcji bezpłatnej będzie każdorazowo prezentowany na stronach serwisu. Rozszerzenie zakresu usług serwisu będzie możliwe w każdym czasie, po wniesieniu odpowiedniej opłaty przewidzianej w cenniku.
 7. Za uczestnictwo w serwisie Operator pobiera opłatę. Oplata uzależniona jest od ilości przeprowadzanych ankiet w miesiącu oraz ilości badanych osób. Aktualna oplata za korzystanie z serwisu publikowana jest w cenniku usług.
 8. Pełna aktywacji usług w serwisie odbywa się po dokonaniu odpowiedniej opłaty przelewem na wskazane konto.
 9. Korzystanie z serwisu polega na stworzeniu przez Użytkownika własnej ankiety i pytań oraz wysłanie jej do określonej z góry grupy docelowej. Ankietowany otrzymuje uniklany adres URL (link) do ankiety, poczym zostanie skierowany na stronę www.ankiety-online.com gdzie może udzielić odpowiedzi na zadane pytania. System dokona automatycznego zliczenia odpowiedzi i przedstawi wyniki Użytkownikowi. Użytkownika ma możliwość podejrzenia stanu podpowiedzi w każdym momencie trwania ankiety jak również po jej zakończeniu. Na życzenie Użytkownika, wyniki z ankiet mogą być wyeksportowane do pliku CSV (Comma Separated Values).
 10. Celem uzyskania pełnej funkcjonalności systemu konieczna jest rejestracja Użytkownika oraz wniesienie opłaty. Jeżeli użytkownik jest osoba prawna i pragnie otrzymać fakturę VAT, powinien w formularzu rejestracji podać dokładne dane podmiotu, który zleca badanie. Faktura VAT zostanie dostarczona pocztą elektroniczną po wniesieniu opłaty.
 11. Użytkownik obowiązany jest nie przeprowadzać ankiet, które obrażałyby uczucia religijne, stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę osobom, zawierałyby słownictwo, które naruszałoby dobre obyczaje.
 12. Nadto użytkownik obowiązany jest nie przesyłać treści pornograficznych, rasistowskich oraz dotyczących przemocy – chyba ze służą one celom badawczym i są przedmiotem badania.
 13. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treści, formę oraz nazwę organizowanych ankiet w wysyłanych wiadomościach poczta elektroniczna, w tym także za ewentualne naruszenie materialnych i osobistych praw autorskich osób trzecich.
 14. Operator zastrzega prawo do zablokowanie możliwości korzystania z serwisu dla Użytkowników przeprowadzających ankiety, o których mowa w punktach 9 i 11 powyżej. W sytuacjach takich, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej.
 15. Operator dołoży wszelkich starań, aby serwis działał sprawnie oraz prezentował prawidłowe wyniki, zgodnie ze stanem faktycznym i przeprowadzonym badaniem.
 16. Użytkownik ma możliwość załadowania własnej ksiązki adresowej (listy kontaktów) do serwisu celem przeprowadzenia badania. Operator zobowiązuje się do zachowania maksymalnej poufności przechowywanych w serwisie danych, jednakże nie odpowiada za błędy wynikające z udostępnienia przez Użytkownika hasła dostępu osobom trzecim i wyrządzenia przez nie szkód.
 17. Operator nie ponosi odpowiedzialności, za czynności wykonywane przez Użytkownika, w tym usuwanie danych z systemu i błędy w obsłudze.
 18. Odpowiedzialność Operatora za przechowywane dane ogranicza się do danych, które zostały zarejestrowane podczas wykonywania zapasowa kopia (backup), które odbywa się raz dziennie.
 19. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki ankiet (w szczególności za ich zafałszowanie w wyniku błędnego sporządzenia ankiety lub celowego działania ankietowanych lub ankietujących), ich interpretację oraz wszelkie szkody, które mogłyby z tego wynikać.
 20. Rejestracja w Serwisie i skorzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu jak również zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu przez Operatora.
 21. W przypadku niewykorzystania w pełni zakupionych przez Użytkownika serwisów, zwroty nie przysługują.
 22. Uwagi dotyczące usługi i zakresu działania niniejszego serwisu powinny być zgłaszane pod adresem: pomoc@ankiet-online.pl.
 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego (właściwego dla siedziby firmy Infopen).
 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest ważny do odwołania.
 25. Operator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu.